پرداخت مربوط به سفارت

پرداخت MRV Fee
پرداخت با ویزا / مستر کارت
afshin

پرداخت MRV Fee

پرداخت MRV Fee ؛ تمامی داوطلبان مهاجرتی به کشور آمریکا (ویزاهای B1، B2،‌ J1،‌ J2،‌ F1،‌ F2 و دیگر ویزاهای آمریکا) باید هزینه‌ا‌ی بایت تعیین

بیشتر بخوانید »